Page 23 - Aritmi Sağlık Dergisi
P. 23

glutenin diyetle alınması ile hastalık
                                          bulguları arasında latent bir periyot
                                          vardır. Bu periyodun nedeni tam
                                          açıklanamamaktadır. Aylar hatta
                                          bazen yıllar sürebilmektedir.
                                          Amerika ve Almanya’da erişkinlerde
                                          yapılan bazı çalışmalarda klinik
                                          bulgular ile tanı arasında bazen 11
                                          yıl bile geçebileceği bildirilmektedir.
                                          Büyük çocuklardaki gastrointestinal
                                          semptomlar ishal, bulantı ve
                                          kusma, karın ağrısı, şişkinlik,
                                          kilo kaybı ve konstipasyondur.
                                          Özellikle geç çocukluk döneminde
                                          barsak dışı yakınmalar belirgin
                                          oranda artmaktadır. Kısa boy
                                          en sık rastlanılan barsak dışı
                                          bulgulardan biri olup kısa boylu
                                          hastaların yaklaşık %10’unun
      hastalığın distal İB da tutması   ishal, anoreksi, karın şişliği, karın  jejunal biyopsilerinde total villöz
      nedeniyledir. Yalnızca proksimal İB  ağrısı, kilo alım yetersizliği veya  atrofi saptandığı da bildirilmektedir
      tutulumunda hastalarda genellikle  kilo kaybı ve kusma yakınmaları   . Mikrosefali, periferik nöropati,
      ishal yakınması olmaz çünkü distal  gözlenmektedir. Ciddi malnütrisyon  ataksi, epilepsi, serebral kalsifikasyon
      İB’ta yağ ve karbonhidrat sindirim  ve kaşeksi geç tanı alan çocuklarda  ve migren ÇH ile birlikteliği
      ürünleri emilerek kompansasyon   görülmektedir. İrritabilite gibi  bildirilen diğer durumlardır .
      sağlanabilmektedir. Çölyak hastalığı  davranış değişiklikleri sıktır. Bazı
      özellikle çocukluk çağında kronik  bebeklerde ciddi sulu diyare, karın
      ishal nedenleri arasında ilk sıralarda  şişliği, dehidratasyon, hipotansiyon,  Çölyak Hastalığı ile İlgili Hastalıklar
      yer almaktadır. Çocuklarda kronik  letarji, hipokaleminin egemen olduğu  ÇH’nın diğer bazı hastalıklarla
      ishal etiolojisinde en sık neden olarak  elektrolit değişiklikleri ile karakterize  birlikte görülme oranı artmıştır .
      çölyak hastalığını saptamışlardır  çölyak krizi gelişebilir .     Yeni tanı alanların %50’si GİS dışı
      ÇH klasik formu, 6–24 aylık                       bulgularla karşımıza gelmektedir .
      çocuklarda diyete glutenin girmesi  Gastrointestinal semptomlarla   Bunlar içinde en sık rastladığımız
      ile gastrointestinal semptomların  gelen çölyaklı büyük çocuklarda   dermatitis herpetiformis’dir.
      başlamasıdır. Süt çocukları ve küçük  başlangıç semptomu herhangi bir yaş  Dermatitis herpetiformis, gluten için
      çocuklarda tipik olarak kronik   olabilmektedir. Çölyak hastalığında  hedef organın deri olduğu özel bir


                               23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28